دانلود پاورپوینت

دانلود جریمه و آثار آن (از حیث سیاست جنائی) 2021

دانلود جریمه و آثار آن (از حیث سیاست جنائی) 2021

دانلود جریمه و آثار آن (از حیث سیاست جنائی) 2021

لینک دانلود محصول

جریمه و آثار آن (از حیث سیاست جنائی)

 

 فصل اول

 

طرح تحقیق

  1-1- موضوع تحقیق

مجازات جریمه و آثار آن (از حیث سیاست جنائی)

 2-1-  شرح مسئله

در حال حاضر اگر به مجموعه قوانین کیفری کشور نگاهی بیافکنیم به موارد زیادی از مجازات جریمه بر می‌خوریم که قانون‌گذار برای مجرمان در نظر گرفته، ضمن اینکه بیشتر نهادها و سازمان‌های دولتی نیز به کمک قانون از این مجازات به عنوان ضمانت اجرای مقررات خود استفاده کرده‌اند از آنجا که جریمه امروزه جزء اساسی‌ترین و پر تعدادترین نوع مجازات است اطلاع صحیح از خصوصیات جریمه، درک تأثیر آن بر مجرم و پیامدهای آن لازم می‌نماید.

 3-1-  فرضیات و سؤالات مطروحه

– آثار و نتایج جریمه بر مجرمین چیست؟

– آثار مثبت و منفی جریمه بر مجرم چیست؟

– دلایل ارتکاب جرم چیست؟

– آیا آثار منفی جریمه بر مجرم بیشتر از آثار مثبت آن است؟

 4-1-  روش تحقیق

با توجه به موضوع پژوهش، بیشتر از روش کتابخانه ای در این تحقیق استفاده شده است. با این توضیح که علاوه‌ بر استفاده از قوانین که شالوده عمده این تحقیق را تشکیل داده است هر جا که لازم بوده به رویه قضائی، بخشنامه ها و آئین‌نامه‌ها استناد شده است، از نظریه علمای حقوق نیز حسب جایگاه خود در منابع حقوقی برای تفسیر توضیح درست قوانین مربوطه و آگاهی بر معنای حقیقی قانون استفاده شده است بطوری که سعی گردیده با بهره‌گیری از منابع موجود، سراسر این تحقیق از توصیف و تحلیل خالی نباشد.

 

 5-1-  مقدمه تحقیق

 

انسان محتاج به جامعه، جامعه نیازمند قانون و استقرار قانون منوط به وجود ضمانت اجراهاست ابتدا مجازات‌های بدنی، ضمانت اجرای نقص بسیاری از مقررات بود،‌بتدریج افکار تازه با احتیاجات نوین وضع کیفرها را تغییر و به نحوی که از خشونتهای قبلی تا حدی کاسته شد متعاقب آن فکر ایجاد مجازاتهای اثربخش با توجه به نوع جرم ارتکابی و سایر عوامل دیگر مورد توجه قرار گرفت و کیفرها تنوعی چشمگیر یافتند، با این تنوع، تفکرات اصلاحی، دیگر گزینش بی‌ضابطه کیفرها را برای هر جرمی نمی‌پذیرد. از این میان امروزه جریمه به عنوان ضمانت اجرای بسیاری از جرایم وحتی از نقش مجازات جانشین میدان عمل وسیع واقعیت شایانی یافته است زیرا از یک سو نهایتاً با اجرای آن دولت منتفع می‌شود واز سوی دیگر ضمانت اجرای بر هم زدن نظم عمومی ابزاری است در دست مقنن که نقش کیفری خود را در میان دیگر مجازاتها ایفا می‌کند، حتی به آن به چهره‌ای متفاوت از سایر مجازاتها در برخورد با نهادهای حقوقی حقوق کیفری از قبیل تعدد، تکرار – تخفیف و تعلیق- نگریسته شده است. سرانجام اجرای آن طریق عادی و روند طبیعی را طی نکرده به طوری که بازداشت بدل از جزای نقدی در صورت عدم پرداخت جانشین آن شده و توسل به مفاهیم حقوق مدنی در اجرای این مجازات نقش بارزی پیدا کرده است. در سایر سیستم‌های کیفری نیز، تنها ضمانت اجرای کیفری که فاقد جنبه سالب آزادی شناخته شد و جنبش دفاع اجتماعی نیز با رغبت سوی آن تمایل پیدا کرد جریمه بود و بتدریج کیفر مزبور به عنوان مجازاتی ممتاز مورد توجه بسیاری از حقوقدانان قرار گرت و نزد متضمین علوم جزایی درج و منزلت ویژه‌ای یافت:

سزار بکاریا ضمن بیان مسئله لزوم اصل برابری افراد در مقابل مجازاتها در رساله‌ی جرائم و مجازاتها خود سه دسته کیفر را اعلام که فصل شانزدهم از رساله خود را که طولانی‌ترین فصل آن می‌باشد بدان اختصاص داده و با این استدلال که حق کشتن برای هیچ کس وجود ندارد، چون هیچ عضوی از جامعه در قالب قرار داد اجتماعی نمی‌پذیرد که جانش فدا شود، پیشنهاد حذف مجازات اعدام را می‌نماید، دسته دوم مجازاتهایی است که بکاریا آن‌ها را شدیداً رو می‌کند، مجازاتهای چون مصادره عمومی و آدم سوزی در این دسته قرار دارد و نهایتاً دسته سوم متشکل از کیفرهای است که بکاریا بدون هیچ بحثی آن‌ها را می‌پذیرد ،جریمه، کیفرهای نقدی جزء این دسته قرار دارد، وی ضمن پیشنهاد اعمال کیفرهای مزبور برای دزدیهای بدون خشونت می‌گوید « کسی که در جستجوی ثروت اندوزی با اموال دیگری است باید شاهد کم وناچیز شدن اموال خودش باشد» در سیستم کیفری ایران، جریمه چه قبل از انقلاب و به عنوان مجازات اصلی، تکمیلی و یا تبعی و چه بعد از انقلاب و به عنوان یکی از مصادیق تعزیرات همواره مورد توجه قانون‌گذار بوده و هست. نگرش اجمالی به قوانین کیفری مصوب پس از انقلاب مبین توجه روز افزون مقنن ایرانی به کیفر جزای نقدی و در مقابل اجتناب از کیفرهای سالب آزادی است.

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                                                                                      صفحه

فصل اول:   طرح تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 

 1-1-  موضوع تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

 2-1-  شرح مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

 3-1-  فرضیات و سؤالات مطروحه …………………………………………………………………………………………………………………………… 5

 4-1-  روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

 5-1-  مقدمه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

 

فصل دوم:  آشنایی با جریمه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

 1-2-  تسمیه مجازات جریمه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

 1-1-2-  تعریف جریمه ……………………………………………………………………………………………………………………………. 11

 2-2-  سابقه تاریخی جریمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 12

 3-2-  محاسن و معایب جزای نقدی  جریمه……………………………………………………………………………………………………………… 14

 1-3-2-  محاسن جریمه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

 2-3-2-  معایب جریمه ……………………………………………………………………………………………………………………………. 17

 4-2-  جریمه روز یا روز‌های جریمه …………………………………………………………………………………………………………………………. 20

 1-4-2-  كار بدل از مجازات نقدی ……………………………………………………………………………………………………………. 22

 5-2-  انواع تعزیر مالی در اسلام ………………………………………………………………………………………………………………………………. 24

 1-5-2-  غرامت مضاعف ………………………………………………………………………………………………………………………….. 24

 2-5-2-  جریمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24

 

فصل سوم :  ماهیت جریمه و جایگاه آن در حقوق كیفری ایران  ……………………………………………………………………………. 26

 1-3-  ماهیت جریمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27

 2-3-  جایگاه جریمه در حقوق كیفری ایران ……………………………………………………………………………………………………………… 28

 3-3-  خصوصیات مجازات جریمه ……………………………………………………………………………………………………………………………. 30

 1-3-3-  ایجاد رعب و هراس در مجرم ………………………………………………………………………………………………………. 30

 2-3-3-  خصوصیت رنج‌آوری ……………………………………………………………………………………………………………………. 31

 3-3-3-  خصوصیت رسواكنندگی ……………………………………………………………………………………………………………… 32

 4-3-3-  خصوصیت مشخص بودن ……………………………………………………………………………………………………………. 33

 5-3-3-  خصوصیت قاطع بودن ………………………………………………………………………………………………………………… 34

6-3-3- خصوصیت باز دارندگی…………………………………………………………………………………………………………………… 34

 

فصل چهارم  انواع جریمه و ویژگی های آن…………………………………………………………………………………………………………….. 36 

1-4-  اقسام مجازات نقدی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

2-4-  مجازات اصلی و تكمیلی …………………………………………………………………………………………………………………………………. 37

3-4-  جریمه مدنی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 37

4-4-  جریمه انتظامی………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 38

5-4- خصائص جزائی جریمه‌های مالی……………………………………………………………………………………………………………………….. 39

 1-5-4-  خصائص حقوقی جریمه‌های مالی ………………………………………………………………………………………………… 40

 2-5-4-  ویژگی‌های جریمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 40

 

فصل پنجم:   اهداف و اصول حاكم بر جریمه…………………………………………………………………………………………………………… 44

 1-5-  هدف كیفری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 45

2-5- هدف مالی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 47

3-5- هدف مقنن  از تعیین جزای نقدی  جریمه………………………………………………………………………………………………………….. 49

1-3-5- اصل قانونی بودن…………………………………………………………………………………………………………………………… 51

2-3-5- اصل شخصی بودن………………………………………………………………………………………………………………………… 52

4-5-  هدف‌های مجازات جریمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 57

 1-4-5-  هدف‌های سودمندی جریمه…………………………………………………………………………………………………………. 57

2-4-5-  هدف غیر مستقیم ……………………………………………………………………………………………………………………….. 59

 

فصل ششم:   ادبیات قانونی تبدیل حبس به جریمه در حقوق جزای ایران………………………………………………………………. 60- 

 1-6-  ماده 22 قانون مجازات اسلامی ………………………………………………………………………………………………………………………. 61

 2-6-  تفاوت جریمه و خسارت ………………………………………………………………………………………………………………………………… 64

 3-6-  تفاوت جریمه و هزینه دادرسی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 66

 4-6-  تفاوت جریمه و استرداد …………………………………………………………………………………………………………………………………. 67

 5-6- تفاوت جریمه و ضبط یا مصادره اموال……………………………………………………………………………………………………………….. 68

6-6- تفاوت جریمه کیفری و جریمه مدنی………………………………………………………………………………………………………………….. 69

7-6- تفاوت جریمه  جزای نقدی-  ودیعه ………………………………………………………………………………………………………………….. 71

 

فصل هشتم:   نتیجهگیری………………………………………………………………………………………………………………………………………. 73

 

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 76


دانلود جریمه و آثار آن (از حیث سیاست جنائی) 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا