دانلود پاورپوینت

دانلود بررسی رابطة میان رضایت شغلی خبرنگاران باشگاه خبرنگاران جوان تهران سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران- براساس تئوری دو عامل انگیزش- بهداشت هرزبرگ 2021

دانلود بررسی رابطة میان رضایت شغلی خبرنگاران باشگاه خبرنگاران جوان تهران سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران- براساس تئوری دو عامل انگیزش- بهداشت هرزبرگ 2021

دانلود بررسی رابطة میان رضایت شغلی خبرنگاران باشگاه خبرنگاران جوان تهران سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران- براساس تئوری دو عامل انگیزش- بهداشت هرزبرگ 2021

لینک دانلود محصول

بررسی رابطة میان رضایت شغلی خبرنگاران باشگاه خبرنگاران جوان تهران سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران- براساس تئوری دو عامل انگیزش- بهداشت هرزبرگ

 

در سالهای اخیر پیدایش انقلاب تكنولوژیكی نوین در حوزه های مختلف، به ویژه در سپهر رسانه ای موجبات افزایش ظرفیت باندهای ارتباطی، سطح تعاملی، ناهمزمانی، تمركز زدائی، انعطاف پذیری،‌ كاستن از زمان اخطار و نیز افزایش فردی سازی و میزان بازخورد فرآیندهای ارتباطی را فراهم كرده است. امروزه بسیاری از كشورها و نهادهای بین المللی در حوزه ارتباطات، طرح های مهمی را به اجرا درآورده اند كه از آن جمله می‎توان به دو طرح زیرساخت اطلاعات جهانی و زیر ساخت اطلاعات ملی اشاره كرد كه ملت ها را به پنج اصل سرمایه گذاری در بخش خصوصی، ایجاد رقابت، دسترسی آزاد به اطلاعات، شكل گیری محیط انعطاف پذیر قانونگذاری و نیز تضمین خدمت رسانی جهانی توجه داده اند. چنان كه در دهه های اخیر، بسیاری از پارلمان های كشورهای مختلف با اجرای تحقیقات موردی و موضوعی مبتنی بر این اصول توانسته اند قوانین و مقررات رسانه ای خود را متناسب با تحولات نوین اصلاح كنند و در مواردی به طراحی الگوی مقتضی بپردازند. با این وصف در كشور ما تاكنون طرحی رسمی و همه جانبه در حوزه رسانه ها كه بتواند تمامی ابعاد را مورد توجه قرار دهد، اجرا نشده است.

از آن جا كه نظام رسانه ای در ایران از ساخت و كاركرد سیستمی برخوردار نیست، نمی توان همچون سایر كشورها پارادایم نظام رسانه ای و ارتباطی خود را بر طرح ها و الگوهای وارداتی نظیر طرح پیش گفته بنا نهاد یا به طراحی و ساماندهی آن‌ها پرداخت. به عبارت دیگر در این زمینه نه تنها می‎توان صرفاً به تجربیات جهانی بسنده كرد و نه این كه فقط به ملاحظات داخلی توجه داشت، بلكه باید تمامی ابعاد و شاخص های نظام ارتباطی را به صورتی همه جانبه و یك به یك نگریست و آن گاه آن‌ها را با منطقی موزائیكی تركیب كرد. (مجله مجلس پژوهش رسانه- دكتر حسن طائی)، در این میان نقش خبرنگار به عنوان نیروی انسانی سامان دهنده و ارتباط دهنده ای است كه با اتكاء به ذوق و استعداد شخصی، پس از گذرانیدن دوره آموزشی تخصصی و همچنین با توجه به مسئولیت اجتماعی كه این حرفه بر عهده او می گذارد، وظیفة كسب، تهیه، جمع آوری و تنظیم «اخبار» و انتقال آن‌ها را از طریق وسایل ارتباط جمعی (مطبوعات، رادیو، تلویزیون و خبرنگاران به مخاطبان بر عهده دارد

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

فصل اول- كلیات پژوهش……………………………………………………………………….. 1

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………….. 2

A-1-1- تئوری دو عامل انگیزشی هرزبرگ:………………………………………………. 2

B-1-1- ضرورت بررسی میزان رضایت شغلی مشاغل مختلف……………………. 3

2-1- بیان موضوع پژوهش و ضرورت آن………………………………………………… 4

A-2-1- ضرورت تربیت نیروی انسانی مجرب و با انگیزه در عرصة
اطلاع رسانی……………….. 4

B- 2-1- بررسی میزان رضایت شغلی خبرنگاران به عنوان عامل اجتماعی اثرگذار در ارتباطات امروز   6

C-2-1- موفقیت شغلی و افزایش كارآئی……………………………………………………. 8

D-2-1- سازمان وسایل جمعی:………………………………………………………………… 9

3-1- بیان موضوع…………………………………………………………………………………… 9

4-1- بیان مسئله……………………………………………………………………………………… 9

5-1- هدف پژوهش…………………………………………………………………………………. 10

6-1- فرضیات پژوهش…………………………………………………………………………….. 10

 

 

 

7-1- سوالات پژوهش……………………………………………………………………………… 10

8-1- متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………… 10

9-1- تعاریف عملیاتی………………………………………………………………………………. 11

فصل دوم- گسترة نظری پژوهش……………………………………………………………. 12

1-2- مقدمه…………………………………………………………………………………………….. 13

2-2- تاریخچه و تعاریف انگیزش………………………………………………………………. 14

3-2- انگیزش چیست……………………………………………………………………………….. 17

4-2- انگیزش در سازمان ها…………………………………………………………………….. 18

5-2- نظریة 2 عاملی هرزبرگ…………………………………………………………………… 20

6-2- نظریة سلسله مراتب نیاز مازلو…………………………………………………………. 22

7-2- نظریة x , y……………………………………………………………………………………… 24

8-2- رضایت شغلی…………………………………………………………………………………. 25

9-2- رضایت شغلی و كاركرد………………………………………………………………….. 27

10-2- شیوه ابراز نارضایتی…………………………………………………………………….. 31

11-2- عوامل مرتبط با رضایت شغلی……………………………………………………….. 32

12-2- نظریه های انگیزش شغلی………………………………………………………………. 34

13-2- نظریه محرك و پاسخ…………………………………………………………………….. 34

14-2- نظریة میزان سازگاری………………………………………………………………….. 34

 

 

 

15-2- نظریة عقلی و استدلالی………………………………………………………………….. 35

16-2- لزوم وجود روزنامه نگاران/ خبرنگاران جامعة اطلاعاتی و اهمیت
رسانه ها…………………………………………………………………………………………………. 35

فصل سوم- معرفی باشگاه خبرنگاران جوان…………………………………………….. 40

–         معرفی باشگاه…………………………………………………………………………………….. 41

–         نقاط قوت…………………………………………………………………………………………… 43

–         نقاط ضعف………………………………………………………………………………………… 43

فصل چهارم- روش شناسی و تجزیه و تحلیل آماری………………………………… 46

جامعه پژوهش…………………………………………………………………………………………. 47

روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………. 47

نمونه پژوهش………………………………………………………………………………………….. 47

جدول……………………………………………………………………………………………………… 47

ابزار اندازه گیری پژوهش………………………………………………………………………… 48

روائی و اعتبار ابزار اندازه گیری………………………………………………………………. 48

روش تجزیه و تحلیل آماری………………………………………………………………………. 49

بررسی نتایج پرسشنامه……………………………………………………………………………. 49

توصیف داده ها ………………………………………………………………………………………. 50

10- آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………………… 51

 

 

 

11- تجزیه و تحلیل همبستگی آزمون فرضیه اول………………………………………… 52

12- تجزیه و تحلیل همبستگی آزمون فرضیه دوم……………………………………….. 53

13- بررسی سوالات مربوط به عوامل بهداشتی………………………………………….. 55

14- بررسی سوالات مربوط به عوامل انگیزشی………………………………………….. 58

15- پیوست ها: جدول همة تجزیه و تحلیل ها و نمودارهای آن‌ها …………………. 58

فصل پنجم- نتیجه گیری…………………………………………………………………………. 62

1-   بحث و بررسی……………………………………………………………………………………. 63

2-   نتیجه گیری نهائی……………………………………………………………………………….. 65

3-   محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………….. 66

4-   پیشنهادات…………………………………………………………………………………………..68

فاقد منابع

 

دانلود بررسی رابطة میان رضایت شغلی خبرنگاران باشگاه خبرنگاران جوان تهران سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران- براساس تئوری دو عامل انگیزش- بهداشت هرزبرگ 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا