دانلود پاورپوینت

دانلود بررسی تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی در بورس اوراق بهادار تهران 2021

دانلود بررسی تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی در بورس اوراق بهادار تهران 2021

دانلود بررسی تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی در بورس اوراق بهادار تهران 2021

لینک دانلود محصول

بررسی تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی در بورس اوراق بهادار تهران

چكیده:

 سود گزارش شده از جمله اطلاعات مالی مهمی است كه در هنگام تصمیم گیری توسط افراد مختلف در نظر گرفته می شود، مدیریت در انتخاب بین روش های مختلف به حساب بردن وقایع مالی( که تاثیر قابل ملاحظه ای بر روی سود گزارش شده دارد) در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری اختیارات قابل ملاحظه ای دارد و میتواند در قالب این اختیارات، نوسانهای دوره ای سود را از کاهش دهد.

هموارسازی سود به رفتار آگاهانه ای اطلاق میشود كه به منظور كاهش نوسان های دوره ای سود شكل میگیردد. صاحبنظران حسابداری معتقدند که سرمایه گذاران تمایل بیشتری به سرمایه گذاری در شرکتهایی که تغییرات سود آنها کمتر است(شرکتهای هموارساز سود) دارند وحاضرند بهای بیشتری برای سهام این گونه شرکتها بپردازند.

 این تحقیق به بررسی تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. داده ها برای 65 شرکت از صنایع مختلف، از سال 1379الی1386

جمع آوری گشته است. نتایج حاصل آزمون فرضیات تحقیق حاکی از آن است که هموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود داشته و هموارسازی سود تاثیر معنی داری بر کسب بازده غیر عادی سهام شرکتها ندارد. همچنین نوع صنعت واندازه شرکتها بر کسب بازده موثر

نمی باشند.

 مقدمه:

پدیده هموارسازی سود[1]، مقوله ای مشترك در مرز دانش حسابداری و امورمالی است. برخورداری  این پدیده از یك سابقه مطالعاتی نسبتاً طولانی را می توان نشانگر اهمیت ومیزان توجه محافل علمی وحرفه ای به آن تلقی نمود. به گونه ای كه امروزه با گذشت بیش از هفتاد سال از شروع مطالعات در این زمینه، شواهد نشان می دهد كه هنوز از علاقه پژوهشگران به تحقیق در مورد پدیده هموارسازی سود كاسته نشده است. به نظر می رسد اهمیت این موضوع نشأت گرفته از جایگاه ویژه و منحصر به فرد مقوله سود در مباحث حسابداری و امورمالی است. مروری بر تاریخچه و ادبیات دانش حسابداری نشان می دهد كه مفهوم و یا پدیده ای همانند سود، کمتر مورد بحث و منازعه فراگیر بین تئوریسین ها و طبقات مختلف حرفه ای بوده است

 

فهرست مطالب

 

  1-1 مقدمه. 4

2-1) تشریح و بیان مسأله. 4

3-1) چارچوب نظری تحقیق. 5

4-1) ضرورت انجام تحقیق. 5

5-1) فرضیات تحقیق. 6

6-1) اهداف تحقیق. 6

1-6-1) سازمان بورس اوراق بهادار تهران. 7

2-6-1) سازمان حسابرسی و سایر موسسات حسابرسی مستقل. 7

3-6-1) سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان. 7

7-1) روش تحقیق. 7

8-1) قلمرو تحقیق. 8

9-1) تعریف واژه های كلیدی تحقیق. 9

1-2- مقدمه. 12

2-2) تعاریف هموارسازی سود 12

3-2) انواع هموارسازی سود 13

1-3-2) سود هموار طبیعی. 13

2-3-2)هموارسازی واقعی. 14

3-3-2)هموارسازی مصنوعی. 14

4-2) مفاهیم سود ویژه 14

5-2) ابزار های هموارسازی مصنوعی سود 16

1-5-2) زمان بندی رویداد ها 16

2-5-2)هموارسازی از طریق انتخاب روش های تخصیص… 16

3-5-2)هموارسازی از طریق طبقه بندی. 17

6-2) تكنیك ها ی هموارسازی سود 17

1-6-2)دستكاری در درآمد ناویژه 18

2-6-2) حسابداری دارائیهای نامشهود و هزینه های انتقالی به سالهای آتی. 18

3-6-2) نحوه برخورد با هزینه ها یا درآمدهای غیر تكراری. 20

4-6-2) حسابداری ذخیره ها 20

5-6-2) حسابداری اموال. 21

6-6-2) حسابداری موجودی كالا. 23

7-6-2) مزایای پاداش.. 24

8-6-2)هزینه های تحقیق و توسعه. 24

9-6-2) زمانبندی در شناخت هزینه ها 24

7-2)انگیزه های هموارسازی سود 24

1-7-2) افزایش رفاه سهامداران. 25

2-7-2) تسهیل قابلیت پیش بینی سود 25

3-7-2)افزایش رفاه مدیریت.. 26

8-2) روش های مطالعه هموارسازی سود 26

1-8-2) مدل سنتی. 27

2-8-2)مدل ایمهاف.. 28

3-8-2) مدل ایكل. 28

9-2) فرضیه بازاركارا 30

1-9-2)انواع كارایی در بازار سرمایه: 31

10-2) پیشینه تحقیق. 33

1-10-2) تحقیقات داخلی. 33

2-10-2) تحقیقات خارجی. 35

11-2) خلاصه فصل. 36

1-3 مقدمه( 39

2-3) متغیرهای عملیاتی و روش تحقیق. 39

3-3) روش تحقیق. 39

4-3)مدل تحقیق. 39

5-3) ابزارگردآوری اطلاعات.. 40

6-3) وجود هموارسازی. 41

7-3) وجود اختلاف معنی داربین میانگین بازده های غیرعادی شركت های هموارساز و غیرهموارساز 41

8-3) تاثیر نوع صنعت برمیانگین بازده غیرعادی شركتهای هموارساز و غیرهموارساز 41

9-3) تاثیر اندازه شركت در کسب میانگین بازده غیرعادی شركت های هموارساز و غیرهموارساز 42

10-3) اندازه گیری متغیرها 43

1-10-3) شاخص هموارسازی. 43

2-10-3) متغیر میانگین بازده های غیرعادی شركت های هموارساز و غیرهموارساز(فرضیه دوم) 44

بازده واقعی. 44

3-10-3) متغیر نوع صنعت.. 45

4-10-3) متغیر اندازه شركت.. 45

11-3) جامعه مورد مطالعه، نمونه آماری و منبع اطلاعات.. 45

12-3) روش های آماری. 47

1-12-3) آمار توصیفی. 47

13-3)وجود تفاوت معنی داربین میانگین بازده غیرعادی شركت های هموارساز وغیرهموارساز 48

1-13-3) آزمون مقایسه میانگین دو جامعه: 49

14-3) تاثیر نوع صنعت بر میانگین بازده غیرعادی. 50

1-14-3) آزمون مقایسه میانگین چند جامعه. 50

15-3) ارتباط اندازه شركت با میانگین بازده غیرعادی شركت های هموارساز و غیرهموارساز 51

1-15-3) همبستگی. 51

2-15-3) ضریب تعیین. 51

3-15-3) ضریب همبستگی. 52

4-15-3) ضریب همبستگی اسپیرمن: 53

5-15-3) آزمون معنی دار بودن ضریب همبستگی. 53

16-3) خلاصه فصل. 53

1-4 مقدمه‏. 55

2-4) آمار توصیفی. 55

3-4)آزمون فرضیه اول. 56

4-4)آزمون فرضیه دوم. 57

5-4) آزمون فرضیه سوم. 59

6-4) آزمون فرضیه چهارم. 61

7-4) خلاصه فصل. 62

1-5 مقدمه. 64

2-5) خلاصه موضوع و روش تحقیق. 64

3-5) خلاصه یافته های تحقیق. 65

1-3-5) نتیجه آزمون فرضیات تحقیق. 65

4-5) بررسی تطبیقی یافتهها 66

5-5) محدودیتها 67

6-5) پیشنهادها 67

1-6-5) پیشنهاد به سازمان حسابرسی و حسابداران رسمی(حسابرسان مستقل) 67

2-6-5) پیشنهاد به سازمان بورس اوراق بهادار تهران. 68

3-6-5) پیشنهاد به استفاده کنندگان از صورتهای مالی بویژه سرمایه گذاران. 68

4-6-5) پیشنهادها برای تحقیقات آتی. 68

7-5) خلاصه فصل پنجم. 69

منابع فارسی: 71


دانلود بررسی تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی در بورس اوراق بهادار تهران 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا