دانلود پاورپوینت

دانلود پاورپوینت درمانهاي يكپارچه نگر و التقاطي 2021

دانلود پاورپوینت درمانهاي يكپارچه نگر و التقاطي 2021

دانلود پاورپوینت درمانهاي يكپارچه نگر و التقاطي 2021

لینک دانلود محصول

پاورپوینت درمانهاي يكپارچه نگر و التقاطي

 

فهرست مطالب:

التقاط گرائي فني يا يكپارچگي نظري

درمان روان پويشي – رفتاري يكپارچه نگر

نظرية فرايندهاي درماني

محتواي درمان

درمان چند وجهي لازاروس

محتواي درمان

نظريه فرايندهاي درماني

رابطة درماني

انتقادهائي از درمان يكپارچه نگر و التقاطي

رابطة درماني

ادامه انتقادها

 

بخشی از متن پاورپوینت :

التقاط گرائي فني يا يكپارچگي نظري

دردرمان يكپارچه نگر هدف بهتركردن اثربخشي و كارائي روان درماني است.
 تحقيق بدون مرز و علاقه به گفتگوي فرانظري، مشخصة جنبش يكپارچه نگر است  التقاط گراي فني كمتر نظري است و مي خواهد توانائي ما را درانتخاب بهترين درمان براي فرد و مشكل او بهبود بخشد.
التقاط گرائي مي خواهد پيش بيني كند كه مداخله ها براي چه كساني نتيجه بخش هستند و مبناي آن عملي است نه نظري دريكپارچه نگري نظري، دو يا چند سيستم روان درماني با هم تركيب مي شوند. به اين اميد كه نتيجة آن، بهتر از يك درمان تك بعدي باشد.

درمان روان پويشي – رفتاري يكپارچه نگر

روانكاوان و هم رفتارگرايان، براهميت اضطراب تأكيد دارند اما بين اين دوديدگاه ازنظر فرمول بندي و درمان اضطراب تفاوتهاي مهمي وجود دارد.
اما اين تفاوتها به جاي اينكه مغايرهم باشند، مكمل هم هستند. تعارضهائي كه زندگي فرد را زير سلطه خود درمي آورند، هم حاصل شيوه زندگي كردن و هم علت آن هستند…

دانلود پاورپوینت درمانهاي يكپارچه نگر و التقاطي 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا