دانلود پاورپوینت

دانلود جزوه فیزیو لوژی انسان 2021

دانلود جزوه فیزیو لوژی انسان 2021

دانلود جزوه فیزیو لوژی انسان 2021

لینک دانلود محصول

جزوه فیزیو لوژی انسان

 

هموستاز:

هموستاز اساس فیزیولوژی انسان است.

هموستاز به مجموعه فرا یندها یا فعل و انفعاالتی که در بدن رخ میدهد گفته می شود که سرانجام آن یک حالت پایدار 

فیزیولوژیکی است که در این حالت پایدار اصل بر عالیترین هماهنگی عملکردی بین عملکردهای گوناگون بدن 

انسان یا عملکردهای گوناگون دستگاههای اندامی بدن انسان است.

نکته بسیار مهم: هموستاز وضعیتی است ناپایدار .

هموستاز شرایطی است ناپایدار بدین معنی که هموستاز فیزیولوژیک دست کم تحت تأثیر دو دسته عامل است:

external factors بیرونی عوامل -1

internal factors درونی عوامل -2

نکته مهم : عوامل بیرونی و درونی در تعامل با یکدیگرند.

مثال :هوای بیرون سرد می شود)external (گرما در بدن تولید می شود)internal (برعکس گرما در بدن تولید 

میشود )internal ( دما به بیرون فرستاده می شود یا به عبارت دیگر پذیرش گرمای درون بدن)external (.

نتیجه :هموستاز نتیجهی دادو ستدهای درونی و بیرونی است.

نتیجه مهمتر : تا زمانیکه این داد و ستد بین بیرون و درون منطقی باشد بدن هموستاز طبیعی دارد و زمانیکه این داد 

و ستد از حد منطقی و طبیعی فراتر رفت هموستاز طوری بهم میریزد که:

1- زمان بازیافتش طوالنی می شود این یعنی بیماری خفیف

2- زمانی بازیافتش خیلی طوالنی می شود

3- ممکن است زمان بازیافتش هم طوالنی شود هم به مداخله جدید نیاز داشته باشد مثل فارمالوژیکال فاکتور)عامل 

دارویی( 

جمع بندی کلی از بحث ها :

1- عوامل برهم زننده هموستاز:بر اثر هر نوع استرسی که به بدن وارد می شود هموستاز بهم می خورد یعنی تعادل 

پایدار عملکردی بین بخشهای مختلف بدن بهم می ریزد.

مثال سرما ، گرما ،هوای آلوده و … در همه اینها ، بدن بر اثر مواجه شدن با آنها هموستازش بهم می ریزد.

2- عوامل مقابله کننده بدن :عواملی که به بدن این توانایی را می دهند سریع هموستاز را بازیافت کند.

بین این دو عامل همیشه رقابت وجود دارد.

همهی عوامل برهم زننده در یک کلمه خالصه می شوند >>تحریکات<<.آن چیزی که می آید هموستاز را بهم میزند 

تحریکات است .

بطور کلی فیزیولوژی بدن انسان طوری طراحی شده که می تواند همه عوامل برهم زننده را پاسخ دهد 

مثال ما گرسنه می شویم )عامل برهم زننده( گلوکز خیلی پایین می افتد ،عوامل هورمونی خیلی فعال می شود.

بیماری از نظر فیزیولوژیک : عبارتست از عدم بازیافت هموستاز، هرگاه عوامل مقابله کننده نتوانند عوامل برهم 

زننده را دفع کنندبیماری غلبه پیدا میکند.

فیزیولوژی دانشی است صرفا مبتنی برآناتومی به بیان دیگر بدن بطور کلی یک استراکچری دارد ،این استراکچر در 

یک دانش خاص به نام آناتومی مطالعه می شود.

بدن یک فانکشنالی دارد ، آنچه فانکشنال را بررسی میکند فیزیولوژی است .

نکته مهم : بین این دو interaction )تعامل(وجود دارد و تمایز امکان پذیر نیست.

نوع فایل:Pdf

سایز: 1.06 MB 

 تعداد صفحه:36 

دانلود جزوه فیزیو لوژی انسان 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا