دانلود پاورپوینت

دانلود مقایسه سلامت روانی دانشجویان دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی با دانشجویان دانشكده علوم پایه دانشگاه شهید بهشتی 2021

دانلود مقایسه سلامت روانی دانشجویان دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی با دانشجویان دانشكده علوم پایه دانشگاه شهید بهشتی 2021

دانلود مقایسه سلامت روانی دانشجویان دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی با دانشجویان دانشكده علوم پایه دانشگاه شهید بهشتی 2021

لینک دانلود محصول

مقایسه سلامت روانی دانشجویان دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی با دانشجویان دانشكده علوم پایه دانشگاه شهید بهشتی

چكیده:

در‌این پژوهش به بررسی مقایسه سلامت روانی دانشجویان دانشكده علوم تربیتی و روانشانسی با دانشجویان دانشكده علوم پایه دانشگاه شهید بهشتی پرداخته شد سوالهای‌این پژوهش آن بوده است كه آیا بین سلامتی روانی دانشكده علوم تربیتی با دانشجویان علوم پایه تفاوت معنی داری وجود دارد ؛ و سوال دوم به‌این شكل بود كه آیا بین سلامت روانی دانشجویان پسر دانشگاه علوم تربیتی روا نشناسی با دانشجویان پسر دانشگاه علوم پایه تفاوتهای معنا داری وجود دارد ؛‌و سوال سوم به‌این شكل بود كه آیا بین سلامت روانی دانشجویان دختر دانشگاه علوم تربیتی با دانشجویان دختر علوم پایه تفاوت معنی داری وجود دارد؟ و سوال چهارم به‌این مورد پرداخته بود كه آیا بین سلامتی روانی دانشجویان دختر دو دانشكده با دانشجویان پسردو دانشكده تفاوت معنی داری وجود دارد؟ جامعه آماری‌این پژوهش همه دانشجویان دودانشكده بود كه از بین‌این دانشجویان دو دانشكده تعداد 100 نفر به ‹‹ عنوان نمونه، از هر دو دانشكده با روش نمونه برداری تصادفی ساده انتخاب شد ابزار گرد آوری اطلاعات در‌این پژوهش عبارت بود از آزمون سلامت روانی (scl-90-R). روش تحقیق در‌این پژوهش روش همبستگی بود. ـ آزمون t برای دو گروه مستقل.

بررسی سولات در‌این پروژهش حاكی از آن است كه ارتباط معنی داری بین سلامت روانی دانشجویان دانشكده علوم تربیتی و علوم پایه وجود نداشت و در مورد سوال دوّم و سوم هم سلامت روانی دانشجویان پسر و دانشجویان دختر دو دانشكده هم نتیجه مانند سوال اول بود یعنی تفاوت معنای داری بین سلامت روانی آنها وجود نداشت ولی در مورد سوال چهارم نتیجه بر عكس بود یعنی‌اینكه تفاوت معنای داری بین سلامت روانی دانشجویان دختر دو دانشكده در مقایسه با دانشجویان پسر دو دانشكده وجود داشت به‌این معنی كه سلامت روانی دانشجویان پسر دو دانشكده بیشتر از سلامت روانی دانشجویان دختر دو دانشكده بوده است.

 

فهرست مطالب:

فصل اوّل:

1-   مقدمه

2-   بیان مسئله و سوالهای پژوهشی و اهداف پژوهش

3-   اهمیت و ضرورت پژوهش

4-   متغیرها و تعاریف مفهومی‌و عملیات آنها

5-   خلاصه مباحث مطرح شده

فصل دوم:

6-   تاریخچه بهداشت روانی

7-   پیشینه  تحقیق

8-   تعریف سلامت روانی و نظریه های ارائه شده

9-   عوامل موثر در سلامت روانی انسان

10-هدف اصلی بهداشت روانی و دیدگاههای روان تحلیگری و انسانگری در مورد بهداشت روانی

11-الگوی شخصیت سالم از دی دگاه پرلز

12-دیدگاه اریسكون در مورد مشخصات افراد سالم

13-دیدگاه انجمن ملی بهداشت جهان درباره افراد دارای سلامت ذهنی و روانی

14-دیدگاه نظرهای نظری دربارة سلامت روانی

  الف ـ نظریه سیستم ها

  ب ـ ودیكود اكولوژیكی

  ج ـ مفهوم تعادل حیاتی

فصل سوم:‌

روش تحقیق

طرح تحقیق

انتخاب نمونه یا نمونه گیری

جامعه آماری

تعداد ونمونه

روش نمونه گیری

معرفی ابزار پژوهش و پایایی آنها

و روش جمع آماری اطلاعات و روش آماری

فصل چهارم:‌

تجزیه و تحلیل آماری

فصل پنجم:

بحث و نتیجه گیری

منابع

دانلود مقایسه سلامت روانی دانشجویان دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی با دانشجویان دانشكده علوم پایه دانشگاه شهید بهشتی 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا