دانلود پاورپوینت

دانلود تهیه ی بسته ی نرم افزاری مدیریت شبکه های کامپیوتری با استفاده از تلفن ثابت 2021

دانلود تهیه ی بسته ی نرم افزاری مدیریت شبکه های کامپیوتری با استفاده از تلفن ثابت 2021

دانلود تهیه ی بسته ی نرم افزاری مدیریت شبکه های کامپیوتری با استفاده از تلفن ثابت 2021

لینک دانلود محصول

تهیه ی بسته ی نرم افزاری مدیریت شبکه های کامپیوتری با استفاده از تلفن ثابت

 

 

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل ” قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)” را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

چكیده:

در نرم افزار محاسبه حقوق و دستمزد با توجه به مدرک و سابقه افراد حقوق و پایه در نظر گرفته می شود و در ضمن نوع شغل نیز می تواند بر میزان حقوق موثر باشد .

در این نرم افزار ساعت حضور و غیاب از ساعت سیستم خوانده می شود و ساعت مرخصی بر حقوق ماهیانه تاثیر می گذارد میزان تاخیر روزانه نیز بریا هر فرد مشخص می گردد .

میزان اضافه کاری و حقوق با توجه به سقف اضافه کاری 90 ساعت می باشد سیستم محاسبه حقوق و دستمزد دو نوع گزارش گیری دارد که یکی به منزله فیش حقوقی کارمند می باشد و نوع دیگر گزارش گیری دارد که یکی به منزله فیش حقوقی کارمند می باشد و نوع دیگر گزارش که برای مسئولین و حسابرسی شرکت استفاده می شود شامل گزارشی از لیست پرداختی های شرکت به کارمندان می باشد در این نرم افزار سعی شده است تمامی مبالغ اعم از بیمه ، مالیات ، حق اولاد ، پایه حقوق ، حق مسکن و … بر اساس قانون کار محاسبه شده است .

فهرست مطالب

مقدمه.. و

فصل اول : آشنایی با نرم افزارهای استفاده شده در سیستم حقوق و دستمزد  

1-1 مطرح شدن بعنوان یك استاندارد صنعتی………………………………………………………………………………………………. 2

2-1 C#چیست ؟.. 2

1-2-1 كد مدیریت یافته.. 3

2-2-1 روش یادگیری C#… 3

3-2-1 مفاهیم شیء گرایی در C#… 4

3-1 شیء چیست؟.. 4

1-3-1 کلاسه کردن اشیاء مقدمه ای بر ارث بری Inheritance)). 6

2-3-1 سلسله مراتب اشیاء (بررسی ارث بری در محیط شیءگرا). 7

3-3-1 انتزاع (Abstraction).. 8

4-3-1 اشیاء درون اشیاء (مقدمه ای بر کپسوله‌کردن یا Encapsulation). 9

5-3-1 اشیائی با رفتارهایی متفاوت (مقدمه بر چند ریختی یا Polymorphism)…………………………………….. 11

4-1 .NET چیست و چگونه شكل گرفت؟.. 14

1-4-1 یك پلات فرم مناسب برای آینده. 15

2-4-1 ایده های اولیه.. 16

3-4-1 تولد دات نت…… 16

4-4-1 مروری بر Frame work دات نت:. 17

5-1 مفاهیم مبنایی پایگاه داده ها :. 18

1-5-1منظور از کنترل و مدیریت :. 19

2-5-1 مفهوم داده :. 22

3-5-1 مفاهیم ابتدائی…. 24

4-5-1 شكل كلی دستور : 25

5-5-1ذخیره تصاویر در SQL Server.. 25

6-1 آشنایی با نسخه‌های SQL Server 2005.. 27

1-6-1 كدام سیستم عامل؟.. 28

2-6-1 آشنایی با محیط Sqlserver management studio…………………………………………. 30

7-1 انتقال اطلاعات با Replication در SQLserver ……………………………………………….. 34

1-7-1 معرفی Replication ………………………………………………………………………………… 34

2-7-1 انتقال اطلاعات به روش ادغام (Merge) ………………………………………………………. 35

3-7-1 تصویر برداری از اطلاعات (snapshot)……………………………………………………….. 35

4-7-1 انتقال بر اساس فرآیند (Transactional) ……………………………………………………… 36

5-7-1 تعریف ناشر و مشتركین ……………………………………………………………………………. 36

6-7-1 طرح یك مسئله………………………………………………………………………………………… 37

7-7-1 مراحل ایجاد ناشر ……………………………………………………………………………………. 37

8-1 مراحل ایجاد مشتركین ………………………………………………………………………………….. 38

1-8-1 روش pul (از طریق مشترك)………………………………………………………………………. 38

2-8-1 روش push (از طریق ناشر) ………………………………………………………………………. 38

3-8-1 snapshot lsolation level ………………………………………………………………………. 39

4-8-1 باز هم دات نت ……………………………………………………………………………………….. 38

9-1 ADO.Net وارد می‌شود…………………………………………………………………………………. 40

10-1 تكنولوژی xml………………………………………………………………………………………….. 41 

11-1 سرویس اعلان (Notification) ……………………………………………………………………. 42

12-1 سرویس گزارش گیری ………………………………………………………………………………… 42

13-1 مدیریت خطا …………………………………………………………………………………………….. 43

فصل دوم : تجزیه و تحلیل سیستم  

1-2 نمودارER-MODELING….. 45

2-2 نمودار دیدهای فرمها و کاربران نسبت به هم… 46

3-2 تعاریف…… 47

4-2 کارکرد نرم افزار حقوق و دستمزد : 47

1-4-2 جدول پرسنلی (Personally) : 48

2-4-2 جدول پایانی (Final) : 48

3-4-2 تصویر اضافه کار (Ezkar) : 49

5-2 گزارش ماهانه : 49

1-5-2 فیش حقوقی : 50

2-5-2 فیلدهای جداول جدول ساعت زنی Time : 50

3-5-2 جدول پرسنلی Personally… 50

4-5-2 جدول محاسباتی حقوق…. 51

5-5-2 تصویر اضافه کار (Ezkar). 51

6-5-2 گزارش ماهانه.. 51

فصل سوم : طراحی فرم‌ها و چگونگی كاركرد نرم افزار  

1-3 فرم شروع… 53

1-1-3 فرم ساعت زنی…. 54

2-1-3 فرم  ثبت کارمندان… 56

3-1-3 فرم نمایش همه کاربران… 57

4-1-3 محاسبه حقوق…. 58

2-3 فرمول های محاسبات : 59

فصل چهارم ‌: نحوه پیاده سازی سیستم  

مقدمه.. 61

1-4 کلاس add… 61

1-1-4 نحوه استفاده از کلاس add در برنامه برای اضافه کردن کارمند جدید به لیست کامندان… 62

2-4 نحوه گزارش گیری با کریستال ریپورت….. 66

فهرست منابع… 68

فهرست نمودارها

نمودار1-2 :  ER-MODELING ………………………………………………………………………………………………………………….. 45

نمودار 2-2 : دیدهای فرمها و كاربران نسبت به هم ……………………………………………………………………………………………. 46

 

فهرست جداول

جدول 1-2 اطلاعات ورود و خروج كارمندان ……………………………………………………………………………………………….. 47

جدول 2-2 پرسنلی …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 48

جدول 3-2 پایانی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 49

جدول 4-2 اضافه كار……………………………………………………………………………………………………………………………………. 50

 

فهرست اشكال

شكل 1-1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 29

شكل 2-1……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30

شكل 3-1……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31

شكل 1-3 فرم شروع ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 53

شكل 2-3 شكل ساعت زنی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 54

شكل 3-3 فرم ساعت زنی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 55

شكل 4-3 فرم ثبت كارمندان …………………………………………………………………………………………………………………………. 56

شكل 5-3 فرم نمایش همه كاربران ………………………………………………………………………………………………………………… 57

شكل 6-3 محاسبه حقوق …………………………………………………………………………………………………………………………….. 58

شكل1-4 فرم كریستال ریپورت  ……………………………………………………………………………………………………………………. 67

دانلود تهیه ی بسته ی نرم افزاری مدیریت شبکه های کامپیوتری با استفاده از تلفن ثابت 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا