دانلود پاورپوینت

دانلود بررسی سودآوری استراتژی های شتاب و معكوس، با استفاده از اثر تقدم- تاخر و تحمل ریسك مقطعی، بر اساس حجم معامله در بورس اوراق بهادار تهران 2021

دانلود بررسی سودآوری استراتژی های شتاب و معكوس،  با استفاده از اثر تقدم- تاخر و تحمل ریسك مقطعی، بر اساس حجم معامله در بورس اوراق بهادار تهران 2021

دانلود بررسی سودآوری استراتژی های شتاب و معكوس، با استفاده از اثر تقدم- تاخر و تحمل ریسك مقطعی، بر اساس حجم معامله در بورس اوراق بهادار تهران 2021

لینک دانلود محصول

بررسی سودآوری استراتژی های شتاب و معكوس،  با استفاده از اثر تقدم- تاخر و تحمل ریسك مقطعی، بر اساس حجم معامله در بورس اوراق بهادار تهران

دسته: حسابداری- مدیریت مالی فرمت:word ( قابل ویرایش) تعداد صفحات: 134 صفحه این فایل شامل پایان نامه آماده جهت دفاع در مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری و مدیریت مالی با عنوان بررسی سودآوری استراتژی های شتاب و معكوس، با استفاده از اثر تقدم- تاخر و تحمل ریسك مقطعی، بر اساس حجم معامله در بورس اوراق بهادار تهران بوده و شامل بخشهای زیر است: فصل اول: کلیات و طرح تحقیق 1-1- مقدمه 1-2- تبیین و تشریح موضوع 1-3- اهداف تحقیق 1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق 1-5- قلمرو تحقیق 1-5-1- قلمرو موضوعی 2-5-1- قلمرو زمانی 1-5-3- قلمرو مکانی 1-6- فرضیه های تحقیق 1-7- تعریف مفاهیم و اصطلاحات کلیدی تحقیق فصل دوم: مبانی نظری تحقیق 2-1- مقدمه 2-2- اواخر دهه ی 80 میلادی و افزایش استثناها 2-3- استثناهای مالی 2-4- از مالی استاندارد تا مالی رفتاری 2-5- مالی رفتاری 2-5-1- حوزه های مالی رفتاری 2-5-1-1- محدودیت در آربیتراژ 2-5-1-2- روانشناسی شناختی 2-6- تمایلات رفتاری در سرمایه گذاران 2-6-1- تصمیمات شهودی 2-6-2- چارچوب تصمیم 2-6-3- تورش های شناختی 2-7- انتقادات وارده بر مالی رفتاری 2-8- مالی رفتاری و توضیح پدیده شتاب و معکوس 2-9- استراتژی های معاملاتی 2-9-1- استراتژی شتاب 2-9-1-1- منابع بالقوه سودهای شتاب 2-9-1-2- سودهای شتاب و تاثیرات تقدم- تاخر 2-9-2- شتاب صنعت 2-9-3- مدل های رفتاری تشریح کننده شتاب و معکوس 2-9-4- مبانی روانشناسی و استراتژی شتاب 2-9-5- فرضیه چرخه عمر شتاب 2-10- استراتژی معاملاتی معکوس 2-11- مقایسه شتاب و معکوس 2-12- مروری بر پیشینه تحقیقات انجام شده 2-12-1- مطالعات خارجی 2-12-2 مطالعات داخلی فصل سوم: روش تحقیق 3-1- مقدمه 3-2- جامعه آماری 3-3- نمونه آماری 3-4- روش جمع¬آوری اطلاعات 3-5- روش تحقیق 3-6- مراحل انجام کار 3-7- نحوه محاسبه متغیرها 3-7-1- متغیر نرخ حجم معامله 3-7-2- بازده واقعی 3-7-3- بازده بازار 3-7-4- بازده غیرعادی 3-7-5- بازده تجمیعی غیرعادی 3-7-6- میانگین بازده هر پرتفوی 3-7-7- متغیرهای توضیحی 3-7-8- ریسک مقطعی 3-7-9- اثر تقدم-تاخر 3-7-10- الگوی سری زمانی 3-8- جزئیات مراحل انجام آزمون¬های آماری مورد استفاده 3-8-1- آزمون تی- استیودنت 3-8-2- تحلیل واریانس(ANOVA) 3-8-3- آزمون فیشر 3-8-5- رگرسیون خطی 3-8-5-1- ماهیت مساله خودهمبستگی 3-8-5-2- تخمین OLS در حالت وجود خودهمبستگی 3-8-5-3- تخمین OLS بدون در نظر گرفتن خودهمبستگی 3-8-5-4- آزمون دوربین- واتسون 3-8-5- 5- نحوه عملکرد جمله AR و MA فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته¬های تحقیق 4-1- مقدمه 4-2- متغیر حجم معامله 4-3- محاسبه بازده شتاب و معکوس 4-4- مراحل و نتایج آزمون فرضیه ها 4-4-1- آزمون فرضیه اول 4-4-1- 1- نتایج پس از رفع خودهمبستگی حجم بالا(ریسک مقطعی) 4-4-1- 2- نتایج پس از رفع خودهمبستگی حجم متوسط(ریسک مقطعی) 4-4-2- آزمون فرضیه دوم 4-4-2-1) نتایج پس از رفع خود¬همبستگی حجم بالا(اثر تقدم-تاخر) 4-4-2-2) نتایج پس از رفع خودهمبستگی حجم متوسط(اثر تقدم- تاخر) 4-5- سایر یافته های تحقیق 4-5-2) آزمون فرضیه چهارم 4-5-2-1) نتایج پس از رفع خود¬همبستگی حجم بالا(الگوی سری زمانی) 4-5-2-2) نتایج پس از رفع خود¬همبستگی حجم متوسط(الگوی سری زمانی) 4-5-3) آزمون فرضیه پنجم 4-3-3-1) نتایج پس از رفع خود همبستگی حجم بالا(مدل کلی) فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 5-1- مقدمه 5-2- مروری بر مساله و خلاصه تحقیق 5-3- نتایج کلی آزمون فرضیه های تحقیق 5-4- مقایسه نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات قبلی انجام شده 5-5- پیشنهاد برای استفاده کنندگان از این تحقیق 5-6- پیشنهادات برای تحقیقات آتی منابع و مآخذ فهرست جدول¬ها و نمودارها عنوان جدول¬ها جدول4-1- آزمون كولموگروف- اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن جدول4-2- آزمون مقایسه میانگین¬ها به منظور بررسی وجود بازده شتاب جدول4-3- تخمین رابطه ریسک مقطعی و شتاب(OLS) حجم معامله بالا بدون رفع خودهمبستگی جدول4-4- تخمین رابطه ریسک مقطعی و شتاب(OLS) حجم معامله بالا با رفع خودهمبستگی مرتبه اول جدول4-5- تخمین رابطه ریسک مقطعی و شتاب(OLS) حجم معامله متوسط بدون رفع خودهمبستگی جدول4-6: تخمین رابطه ریسک مقطعی و شتاب(OLS) حجم معامله متوسط با رفع خودهمبستگی مرتبه اول جدول4-7: تخمین رابطه ریسک مقطعی و شتاب(OLS) حجم معامله متوسط با رفع خودهمبستگی مرتبه دوم جدول4-8- تخمین رابطه اثر تقدم-تاخر و شتاب(OLS) حجم معامله بالا بدون رفع خودهمبستگی جدول4-9- تخمین رابطه اثر تقدم-تاخر و شتاب(OLS) حجم معامله بالا با رفع خودهمبستگی مرتبه اول جدول4-10- تخمین رابطه اثر تقدم-تاخر و شتاب(OLS) حجم معامله متوسط بدون رفع خودهمبستگی جدول4-11- تخمین رابطه اثر تقدم-تاخر و شتاب(OLS) حجم معامله متوسط با رفع خودهمبستگی مرتبه اول جدول4-12- تخمین رابطه اثر تقدم-تاخر و شتاب(OLS) حجم معامله متوسط با رفع خودهمبستگی مرتبه دوم جدول4-13- میانگین بازده شتاب گروه های حجم معامله جدول4-14-آنالیز واریانس(ANOVA) برای مقایسه میانگین حجم های معامله جدول4-15- نتایج آزمون توکی جدول4-16- تخمین رابطه الگوی سری زمانی و شتاب(OLS) حجم معامله بالا بدون رفع خودهمبستگی جدول4-17- تخمین رابطه الگوی سری زمانی و شتاب(OLS) حجم معامله بالا با رفع خودهمبستگی مرتبه اول جدول4-18- تخمین رابطه الگوی سری زمانی و شتاب(OLS) حجم معامله متوسط بدون رفع خودهمبستگی جدول4-19- تخمین رابطه الگوی سری زمانی و شتاب(OLS) حجم معامله متوسط با رفع خودهمبستگی مرتبه اول جدول4-20- تخمین رابطه الگوی سری زمانی و شتاب(OLS) حجم معامله متوسط با رفع خودهمبستگی مرتبه دوم جدول 4-21- تخمین رابطه میان بازده شتاب و همه متغیرهای توضیحی(OLS) حجم معامله بالا بدون رفع خودهمبستگی جدول 4-22- تخمین رابطه میان بازده شتاب و همه متغیرهای توضیحی(OLS) حجم معامله بالا با رفع خودهمبستگی جدول 4-23- تخمین مدل کلی(OLS) حجم معامله متوسط شکل¬ها نمودار2-1- تئوری انتظار شکل2-2- فرضیه چرخه عمر شتاب نمودار 3-1- تنوع صنعتی سهام موجود در نمونه نمودار4-1- مقایسه حجم معامله در گروه بندی¬های حجم معامله نمودار 4-2- مقایسه بازده شتاب در گروه¬بندی¬های حجم معامله

دانلود بررسی سودآوری استراتژی های شتاب و معكوس، با استفاده از اثر تقدم- تاخر و تحمل ریسك مقطعی، بر اساس حجم معامله در بورس اوراق بهادار تهران 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا