دانلود پاورپوینت

دانلود رابطه سطح سواد رسانه‌ای و سواد سلامت دانشجویان در استفاده از اینترنت 2021

دانلود رابطه سطح سواد رسانه‌ای و سواد سلامت دانشجویان در استفاده از اینترنت 2021

دانلود رابطه سطح سواد رسانه‌ای و سواد سلامت دانشجویان در استفاده از اینترنت 2021

لینک دانلود محصول

رابطه سطح سواد رسانه‌ای و سواد سلامت دانشجویان در استفاده از اینترنت

 

هدف از این پژوهش ارائه تعاریف مختلف سواد رسانه‌ای از دیدگاههای مختلف صاحبنظران و تبیین مفهوم سواد رسانه‌ای، سواد سلامت، ارزیابی سطح سواد رسانه‌ای و سواد سلامت دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد. مهم ترین مساله و هدف تحقیق، میزان سواد رسانه‌ای و سواد سلامت دانشجویان و ارتباط بین سواد رسانه‌ای و سواد سلامت در استفاده از اینترنت است. سطح سواد به مفهوم سواد رسانه‌ای بر اساس مدل ec کمیسیون اروپا و سواد سلامت بر اساس مدل نات بیم پرداخته شده است. بدین منظور بر اساس مبانی نظری تحقیق متغیرها تعریف و فرضیه های تحقیق تدوین گردیده است. با استفاده از روش پیمایش و با ابزار پرسشنامه داده ها گردآوری شده است. روش نمونه گیری، طبقه بندی خوشه ای متناسب با حجم می باشد؛ حجم نمونه 400 نفر تعیین شده است و به دنبال آن در دو سطح توصیفی و استنباطی از طریق نرم افزار آماری spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برخی از  نتایج تحقیق به این شرح است:

  • سطح سواد رسانه‌ای و سواد سلامت دانشجویان متوسط می باشد.
  • بین سواد رسانه‌ای و سواد سلامت رابطه وجود دارد.
  • بین جنسیت و سواد رسانه‌ای رابطه وجود ندارد.
  • بین جنسیت و سواد سلامت رابطه وجود ندارد.
  • بین میزان سواد رسانه‌ای و میزان استفاده از اطلاعات سلامت اینترنت رابطه وجود دارد.

 کلمات کلیدی:سواد رسانه‌ای- سواد سلامت- اطلاعات سلامت- اینترنت

 

فهرست  مطالب

 

فصل اول: کلیات تحقیق.. 6

1-1 تعریف مساله. 7

2-1 اهمیت و ضرورت تحقیق: 9

3- 1سوال یا سوالات تحقیق: 11

4-1  فرضیه یا فرضیه ها: 11

5-1 اهداف تحقیق. 12

فصل دوم:مرور ادبیات تحقیق. 13

1-2 مقدمه: 14

2-2 مرور تاریخی سواد رسانه‌ای.. 14

3-2 مرور تجربی: 16

1 –3-2تحقیق های داخلی. 16

2-3-2 تحقیق های خارجی. 20

3-3-2 قلمرو پژوهش سواد رسانه‌ای.. 22

4-3-2 سواد رسانه‌ای در بریتانیا 22

5-3- 2 سواد رسانه‌ای در آمریکا 24

6-3-2 سواد رسانه‌ای در کانادا 25

7-3-2 سواد رسانه‌ای در استرالیا 25

8-3-2 سواد رسانه‌ای در ژاپن. 26

9-3-2 اتحادیه اروپا و سواد رسانه‌ای.. 27

10 -3- 2یونسکو و سواد رسانه‌ای.. 28

4-2 مرور مفهومی سواد رسانه‌ای.. 29

1-4-2 تعریف سواد رسانه‌ای.. 29

2-4-2 اهمیت واهداف آموزش سواد رسانه‌ای.. 37

3-4-2 عناصر سواد رسانه‌ای.. 39

4-4-2 ویژگی های سواد رسانه‌ای.. 42

5-4-2 ابعاد سواد رسانه‌ای.. 43

6-4-2 مفاهیم کلیدی در سواد رسانه‌ای.. 44

7-4-2 اصول سواد رسانه‌ای.. 46

8-4-2 سواد رسانه‌ای و تفکر انتقادی.. 47

5-2 چارچوب مفهومی سواد سلامت.. 51

1-5-2 تعریف سواد سلامت.. 51

2-5-2 عناصر سواد سلامتی. 53

3-5-2 سواد سلامت  از نظر نات بیم 55

6-2 ارتباطات سلامت.. 58

1 -6-2اینترنت و ارتباطات سلامت.. 58

2-6-2 اینترنت و اطلاعات سلامت.. 59

3-6-2 اینترنت و جستجوی اطلاعات سلامت.. 61

7-2 مروری بر نظریه های تحقیق. 62

1-7-2   سواد رسانه‌ای از نظر تامن. 65

2-7-2 سواد رسانه‌ای از نظر پاتر. 67

3-7-2 نظریه های رسانه در تعامل با سواد رسانه‌ای.. 73

فصل سوم: روش تحقیق. 89

مقدمه: 90

1-3- تكنیك‌های جمع‌آوری اطلاعات: 90

2-3واحد تحلیل و سطح تحلیل و سطح مشاهده 91

3-3 نمایی از جامعة آماری:. 91

4-3حجم نمونه: 93

5-3 شیوه نمونه‌گیری.. 93

6-3 پایایی و اعتبار تحقیق. 98

7-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها 99

فصل چهارم: یافته های تحقیق. 100

مقدمه: 101

فصل پنجم:جمع بندی و نتیجه گیری.. 153

مقدمه. 154

1-5 نتایج توصیفی: 154

2-5  نتایج تحلیلی. 157

پیشنهادات: 162

فهرست منابع: 163

فهرست جداول

جدول 1- 1 اهداف اصلی سواد رسانه‌ای.. 38

جدول1-2 مرور چارچوب ها و تعاریف سواد رسانه‌ای.. 41

جدول 2-2 ارزیابی انتقادی محتوا 50

جدول شماره 1: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت.. 102

جدول شماره 2 :  توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل. 103

جدول شماره 3:  توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب محل اصلی استفاده از اینترنت.. 104

جدول شماره 4 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی. 105

جدول شماره 5: توزیع فراوانی وضعیت پاسخگویان برحسب سن و سالهای استفاده از اینترنت.. 106

جدول شماره 6: توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب وضعیت هزینه زندگی و اینترنت پاسخگویان. 107

جدول شماره 7: توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب اولویت اول برای استفاده از اطلاعات سلامت در اینترنت.. 108

جدول شماره 8:توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب اولویت دوم برای استفاده از اطلاعات سلامت در اینترنت.. 109

جدول شماره 9: توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب اولویت سوم برای استفاده از اطلاعات سلامت در اینترنت.. 110

جدول شماره 10: توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب اولویت چهارم برای استفاده از اطلاعات سلامت در اینترنت.. 111

جدول شماره 11: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نحوه آشنایی با سایت های پزشکی. 112

جدول شماره 12: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تاثیر اطلاعات سلامت اینترنت بر موارد سلامتی. 113

جدول شماره 13: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب استفاده از اینترنت برای ارتباط درباره سلامتی. 114

جدول شماره 14: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب دلایل جستجوی اطلاعات سلامت در اینترنت.. 115

جدول شماره 15: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب موارد مرتبط با سواد سلامت.. 117

جدول شماره 16: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سواد سلامت در اینترنت.. 119

جدول شماره 17: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تولید محتوا در اینترنت.. 121

جدول شماره 18: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رفتار،فهم و استفاده کاربر از اینترنت.. 122

جدول شماره 19: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رفتار انتقادی کاربر. 125

جدول شماره 20: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شناخت در خصوص قوانین در مورد تبلیغات.. 126

جدول شماره 21: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب کلیک عمدی روی تبلیغات.. 126

جدول شماره 22: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب کلیک غیرعمدی روی تبلیغات.. 126

جدول شماره 23: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مهارت های کاربر در اینترنت.. 127

جدول شماره 24: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رفتار کاربر در مواجهه با بیان یک موضوع در سایت های مختلف.. 129

جدول شماره  25: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب استفاده روزانه از اینترنت (ساعت) 130

جدول شماره 26: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مهارتهای اینترنت و زبان انگلیسی. 131

جدول شماره 27:توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سواد رسانه‌ای، سواد سلامت و اطلاعات سلامت.. 132

جدول شماره  28: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مقوله بندی سواد رسانه‌ای.. 132

جدول شماره  29: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مقوله بندی سواد سلامت.. 133

جدول شماره30: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مقوله بندی اطلاعات سلامت.. 134

جدول شماره 31: رابطه جنسیت با سواد رسانه‌ای.. 135

جدول شماره 32: رابطه جنسیت با سواد سلامت.. 135

جدول شماره 33: رابطه جنسیت با اطلاعات سلامت.. 136

جدول شماره 34: رابطه جنسیت و مقوله بندی سواد رسانه‌ای.. 136

جدول شماره 35: رابطه جنسیت و مقوله بندی سواد سلامت.. 137

جدول شماره 36: رابطه جنسیت و مقوله بندی اطلاعات سلامت.. 138

جدول شماره 37: رابطه مقوله های سواد رسانه‌ای،سواد سلامت و اطلاعات سلامت برحسب گروه رشته ای.. 139

جدول شماره 38: رابطه مقوله سواد رسانه‌ای و گروه تحصیلی. 140

جدول شماره 39: رابطه مقوله سواد سلامت و گروه تحصیلی. 140

جدول شماره 40: رابطه مقوله اطلاعات سلامت و گروه تحصیلی. 141

جدول شماره 41: رابطه مقوله اطلاعات سلامت و رشته تحصیلی. 142

جدول شماره 42: رابطه مقوله سواد سلامت و رشته تحصیلی. 143

جدول شماره 43: رابطه مقوله اطلاعات سلامت و رشته تحصیلی. 144

جدول شماره 44:رابطه سواد رسانه‌ای و اطلاعات سلامت.. 145

جدول شماره 45:رابطه سواد سلامت و اطلاعات سلامت.. 145

جدول شماره 46:رابطه سواد سلامت و سواد رسانه‌ای.. 145

جدول شماره 47:رابطه جنسیت و نحوه استفاده (رفتن به صفحات سایت بدون استفاده از موتورهای جستجو) 146

جدول شماره 48: رابطه جنسیت و نحوه استفاده (صفحه ای است که توسط یک ایمیل، وبلاگ، یا سایت شبکه ای اجتماعی لینک، یا توصیه شده است) 147

جدول شماره 49:رابطه جنسیت و نحوه استفاده(از موتور جستجو گر استفاده می کنم(مثل گوگل یا یاهو)) 148

جدول شماره 50: رابطه نحوه استفاده(مستقیما به صفحات مشخص می روم بدون اینکه از موتور جستجو گر استفاده کنم) با گروه تحصیلی  149

جدول شماره 51:رابطه نحوه استفاده(صفحه ای است که توسط یک ایمیل، وبلاگ، یا سایت شبکه ای اجتماعی لینک، یا توصیه شده است) با گروه تحصیلی. 150

جدول شماره 52:رابطه نحوه استفاده(استفاده از موتور جستجوگر) با گروه تحصیلی. 151

جدول شماره 53:رابطه سالهای استفاده از اینترنت و اطلاعات سلامت.. 152

جدول شماره 54:رابطه سالهای استفاده از اینترنت وسواد رسانه‌ای.. 152

دانلود رابطه سطح سواد رسانه‌ای و سواد سلامت دانشجویان در استفاده از اینترنت 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا