دانلود پاورپوینت

دانلود تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP ) مطالعه موردی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش 2021

دانلود تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP ) مطالعه موردی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش 2021

دانلود تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP ) مطالعه موردی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش 2021

لینک دانلود محصول

تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP ) مطالعه موردی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش

چکیده:
شناسایی مسائل و مشكلات موجود سازمانها از نظر داخلی و خارجی كه در نهایت منجر به كشف و تبیین نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصتها و تهدیدات خارجی می‌شود بعنوان بخشی از فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیك است. یكی از ابزارهایی كه در مرحله¬ی تدوین استراتژی برای تحلیل موارد استراتژیك درونی و بیرونی به كار می¬رود تحلیلSWOT می باشد که قادر است مهمترین فاكتورهای درونی و بیرونی كه می توانند آینده¬ی یك سازمان را تحت تاثیر قرار دهند را خلاصه كند. هدف اصلی تحقیق حاضر تدوین استراتژی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش بر اساس تحلیل SWOTو با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) فازی بوده است. روش تحقیق توصیفی پیمایشی بوده و از حیث هدف کاربردی می باشد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه و روش جمع آوری داده ها بصورت ترکیبی کتابخانه ای و میدانی بوده استو جامعه آماری این پژوهش شامل 15 نفر از سرمایه گذاران و مدیران نهادهای دولتی حاکم بر کیش و کارشناسان شامل هیئت امناء و همچنین اعضای انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش بوده اند که به این تعداد پرسشنامه توزیع گردید. نتایج تجزیه و تحلیل با استفاده از رویکرد FANP نشان داد رتبه بندی استراتژی هایانجمن در تبیین نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصتها و تهدیدات خارجی به ترتیب عبارت بودند از استراتژی های نقاط قوت و فرصتها، نقاط قوت و تهدیدها، نقاط ضعف و فرصتها، نقاط ضعف و تهدیدها که در این ارتباط با توجه به رتبه بدست آمده باید راهکارهای مؤثری در جهت تقویت و تعدیل استراتژی ها توسط دست اندرکاران انجمن اندیشیده و بکار گرفته شود.
واژه های کلیدی: تدوین، استراتژی، SWOT، FANP، انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش.

 

فهرست مطالب                
چکیده     1
فصل اول – کلیات تحقیق
1-1- مقدمه    3
1-2- بیان مسأله    3
1-3- اهمیت و ضرورت    4
1-4- اهداف تحقیق    6
1-4-1- هدف اصلی    6
1-4-2- اهداف فرعی    6
1-5- سؤالات تحقیق    6
1-6- قلمرو تحقیق    7
1-7- تعریف واژه ها و اصطلاحات    7
فصل دوم – مروری بر تحقیقات انجام شده
2- 1- مقدمه    10
2-1-1- برنامه ریزی استراتژیک    11
2-1-2- فرآیند برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیك    13
2-1-3- برنامه‌ریزی بلند‌مدت، برنامه‌ریزی جامع و برنامه‌ریزی استراتژیک…………………………………………… 15
2-1-4- تحلیل SWOT    17
    1- تعاریف نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدات    18
    2- قواعد حاکم بر استراتژیهای SWOT    18
    3- کار برد تحلیلSWOT در سطح کشورها    19
2-1-5- برخی مدلها و رویكردهای برنامه‌ریزی استراتژیک    20
    1- فرآیند برنامه‌ریزی جامع    20
    2- مدل استراتژی صنعتی    21
    3- تدوین و تعیین استراتژی مناسب    22
    4- مدل فیلیپس    24
    5- مدل رایت    25
    6- مدل فریمن  یا ذینفعان    27
    7- مدل تحلیل رقابتی    28
    8- مدل هیل    29
    9- مدل خط‌مشی هاروارد    30
    10- نظامهای برنامه‌ریزی استراتژیك    31
    11- برنامه‌ریزی استراتژیك بعنوان قالبی برای نوآوری    31
    12- افزون‌گری منطقی    32
    13- مذاكرات استراتژیك    32
    14- مدل مدیریت مسائل استراتژیك    33
    15- مدل استراتژی چافی    33
    16- مدل فرد آر دیوید    34
2-1-6- نوعشناسی استراتژیها    43
2-1-6-1- انواع استراتژیها از نظر مایلز واسنو    43
2-1-6-2- انواع استراتژیها از نظر « فرد. آر. دیوید »……………………………………………………………………………4
2-1-6-3- استراتژیهای سازمانهای بخش دولتی از دیدگاه روبین    49
2-1-6-4- انواع استراتژیها از نظر بری    50
2-1-6-5- انواع استراتژی مینتزبرگ و واترز    51
2-1-6-6- شیوه‌ها و استراتژیهای گولد وكمبل    53
2-2- سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته    54
2-2-1- سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته داخلی    54
2-2-2- سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته خارجی    58
2-2-3- جمع‌بندی مطالعات و تحقیقات مشابه    64
2-3- انجمن سرمایه گزاران و کارآفرینان کیش    68
2-4- چشم انداز انجمن سرمایه گزاران و کارآفرینان کیش    69
فصل سوم – روش تحقیق
3-1- مقدمه    72
3-2- روش تحقیق    72
3-3- جامعه آماری    72
3-4- ابزار جمع آوری داده ها    72
3-5- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات    73
3-5-1- فرآیند تحلیل شبکهای (ANP) فازی    74
3-5-2- ماتریس SWOT انجمن سرمایه گذاری و کارآفرینی کیش    73
فصل چهارم – نتایج
4-1- مقدمه    82
4-2- مشخصات پاسخگویان    83
4-2-1- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر جنسیت    83
4-2-2- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر تأهل    84
4-2-3- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر سن    85
4-2-4- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر میزان تحصیلات    86
4-3- رویکردFANP در تحلیل استراتژی های SWOT انجمن سرمایه گذاری و کارآفرینی کیش    87
4-3-1- مراحل بهدست آوردن وزن مؤلفهها با تحلیل شبکهای فازی (FANP)    88
4-3-2- رویکرد FANP در استراتژیO S    95
4-3-3- رویکرد FANP در استراتژیT S    98
4-3-4- رویکرد FANP در استراتژیO W    100
4-3-5- رویکرد FANP در استراتژیWT    103
فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه    108
5-2- با توجه به مسئله اصلی تحقیق، سؤالات به صروت زیر نیز مطرح گردید:    108
5-3- یافتهها    113
5-4- بحث    122
5-5- پیشنهادات كاربردی    124
5-6- پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده    127
فهرست منابع
منابع فارسی    130
منابع غیرفارسی    132
پیوست ها
پیوست شماره یک- پرسشنامه    137
چکیده انگلیسی     151
 
فهرست جدول ها
جدول شماره 2-1- برخی تفاوتهای برنامه‌ریزی استراتژیک و برنامه‌ریزی بلندمدت (Fahey, 1989)    15
جدول 2-2    28
جدول شماره 2-3- جمع‌بندی سابقه تحقیقات مشابه    64
جدول 3-1    78
جدول-4-1- میانگین مقایسات زوجی نسبت به هدف    89
جدول -4-2- میانگین مقایسات زوجی نسبت به s    89
جدول-4-3- میانگین مقایسات زوجی نسبت به w    89
جدول -4-4- میانگین مقایسات زوجی نسبت به o    90
جدول -4- 5- میانگین مقایسات زوجی نسبت به t    90
جدول 4-6-    91
جدول 4-7- ماتریس بردار ویزه گزینه ها نسبت به معیار ها و زیرمعیار ها    91
جدول 4-8- ماتریس اوزان نهایی معیار ها نسبت به هدف    93
جدول 4-9 – ماتریس اوزان نهایی گزینه ها نسبت به هدف    94
جدول 4-10- ماتریس مقایسات زوجی استراتژی های SO    95
جدول4-11- ماتریس بردار ویژه استراتژی های SO    96
جدول 4-12- ماتریس بردار ویزه نقاط قوت و فرصتها به استراتژی SO    96
جدول 4-13- ماتریس اوزان نهایی استراتژی های SO    97
جدول 4-14 – ماتریس مقایسات زوجی استراتژی های ST    98
جدول 4-15- ماتریس بردار ویژه استراتژی های ST    98
جدول 4-16- ماتریس بردار ویزه نقاط قوت و تهدیدها به استراتژیST    99
جدول 4-17- ماتریس اوزان نهایی استراتژی های ST    99
جدول -4-18- ماتریس مقایسات زوجی استراتژی های WO    100
جدول 4-19- ماتریس بردار ویژه استراتژی های WO    101
جدول 4-20- ماتریس بردار ویزه نقاط ضعف و فرصتها به استراتژیWO    101
جدول 4-21- ماتریس اوزان نهایی استراتژی های WO    102
جدول 4-22- ماتریس مقایسات زوجی استراتژی های WT    103
جدول 4-23- ماتریس بردار ویژه استراتژی های WT    103
جدول 4-25- ماتریس اوزان نهایی استراتژی های WT    105
جدول 5-1    114
جدول 5-2    118
جدول 5-3    119
جدول 5-4    120
جدول 5-5    121
جدول 5-6    122
جدول 5-7    123

 

فهرست نمودارها
نمودار شماره 2-1- مدل استراتژی صنعتی    21
نمودار شماره 2-2- مدل ماتریس استراتژی اصلی (GSM)    22
نمودار شماره 2-3- مدل رایت    27
نمودار شماره 2-4- مدل تحلیل رقابتی پرتر    29
نمودار شماره 2-5- مدل هیل    30
نمودار شماره 2-6- الگوی جامع مدیریت استراتژیك    35
نمودار شماره 4-1- توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر جنسیت    83
نمودار شماره 4-2- توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر تأهل    84
نمودار شماره 4-3- توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر سن    85
نمودار شماره 4-4- توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر تحصیلات    86
نمودار 4-5- ساختار شبکه ای مدل SWOT    87
نمودار 4-6- اوزان نهایی معیار ها نسبت به هدف    93
نمودار 4-7- اوزان نهایی گزینه ها نسبت به هدف    94
نمودار4-8- اوزان نهایی استراتژی های SO    97
نمودار 4-9- اوزان نهایی استراتژی هاT S    100
نمودار 4-10- اوزان نهایی استراتژی ها WO    102
نمودار 4-11- اوزان نهایی استراتژی های WT    106
 
فهرست شکل ها
شکل 3-1- تفاوت ساختاری ANP و AHP    74
شکل 3-2- ساختار شبکهای ANP    74
شکل 3-3- سوپرماتریس با ساختار شبکهای    76

عنوان : تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP ) مطالعه موردی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش
فرمت : doc
تعداد صفحات : 172

دانلود تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP ) مطالعه موردی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا