دانلود پاورپوینت

دانلود بررسی مقایسه‌ای کیفیت سود گزارش شده با سود تجدید ارائه شده شرکت های پذیرفته شده در بورس اواق بهادار تهران 2021

دانلود بررسی مقایسه‌ای کیفیت سود گزارش شده با سود تجدید ارائه شده شرکت های پذیرفته شده در بورس اواق بهادار تهران 2021

دانلود بررسی مقایسه‌ای کیفیت سود گزارش شده با سود تجدید ارائه شده شرکت های پذیرفته شده در بورس اواق بهادار تهران 2021

لینک دانلود محصول

 بررسی مقایسه‌ای کیفیت سود گزارش شده با سود تجدید ارائه شده شرکت های پذیرفته شده در بورس اواق بهادار تهران

 

   در این تحقیق سعی شده است که یک بررسی مقایسه‌ای بین کیفیت سود گزارش شده با سود تجدید ارائه شده انجام گیرد. تجدیدارائه سود این مفهوم را با خود به همراه دارد که سود گزارش شده (در دوره گذشته) رقم نادرستی بوده است و در نتیجه نیازمند اصلاح است. از آنجا که سود گزارش شده مبنای تصمیم­گیری قرار گرفته است، این سوال مطرح است که کیفیت سود گزارش شده ( و حاوی اشتباه) در مقایسه با سود تجدیدارائه شده (و اصلاح شده) چگونه است؟

    برای این منظور، 144 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 81 تا 88  مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش برای اندازه­گیری کیفیت سود از دو معیار قابلیت پیش­بینی و پایداری سود استفاده گردید. متدولوژی تحقیق، رگرسیون وآزمون t می‌باشد. نتایج تحقیق حاکی از این بود، که کیفیت سود تجدید ارائه شده در مقایسه با سود گزارش شده از پایداری و قابلیت پیش بینی بیشتری برخوردار است.

کلید واژه ها : کیفیت سود، تجدید ارائه سود، پایداری سود، قابلیت پیش‌بینی سود

فهرست مطالب

فصل اول:كلیات تحقیق

عنوان.. …صفحه

1-1 مقدمه 2

2-1 تشریح و بیان مسأله 4

3-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 6

4-1 اهداف تحقیق. 7

5-1 سوابق مربوط. 8

6-1 فرضیه های تحقیق. 9

7-1 قلمرو تحقیق. 9

8-1 روش تحقیق. 9

 9-1 جامعه و نمونه آماری 10

 10-1 تعریف واژه های استفاده شده در تحقیق 11      

خلاصه فصل. 12

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق

بخش اول: مبانی نظری

1-2 مقدمه 14

2-2 معیارهای ارزیابی کیفیت سود 17

3-2 عناصر تاثیرگذار بر کیفیت سود 27

1-4-2 اثرتجدید ارائه بر دوره های زمانی بعد از تجدید ارائه 32

1-5-2 اثر تجدید ارائه صورت های مالی بر سود شرکت 36

2-5-2 پیامدهای تجدید ارائه صورت های مالی. 37

3-5-2 اهمیت و ماهیت تعدیلات سنواتی 38

4-5-2 انگیزه های تجدید ارائه صورت های مالی. 41

بخش دوم: ادبیات تحقیق

6-2 مروری بر تحقیقات قبلی 42

 عنوان.. ...صفحه

1-6-2 تحقیقات خارجی. 42

2-6-2 تحقیقات داخلی. 48

خلاصه فصل‌. 51

فصل سوم:روش تحقیق

1-3 مقدمه 53

2-3 جامعه آماری. 53

1-2-3 نمونه آماری. 53

3-3 نحوه گردآوری داده‌ها 53

4-3  روش تحقیق. 54

5-3  نحوه  اندازه گیری متغیرهای تحقیق. 55

1-5-3 متغیر وابسته 55

2-5-3 متغیرهای مستقل 55

3-5-3 مدل رگرسیون خطی 55

6-3  فرضیات تحقیق. 56

7-3 آماره t 56

8-3 فرض های زیربنایی آزمون t با نمونه های مستقل 56

9-3 فرایند آزمون فرضیه ها 57

1-9-3 روش آزمون فرضیه ها 57

خلاصه فصل. 57

 فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

1-4 مقدمه 59

2-4 تحلیل توصیفی داده ها 59

3-4 نتایج اجرای مدلها و آزمون فرضیه ها 61

 عنوان.. …صفحه

4-4 نتایج آزمون فرضیه ها برای کلیه شرکتهای نمونه 62

1-4-4 نتایج آزمون فرضیه اول. 62

2-4-4 نتایج آزمون فرضیه دوم 62

خلاصه فصل. 63

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 

1-5 مقدمه 65

2-5 جمع بندی. 65

3-5 نتیجه گیری. 66

4-5 محدودیتهای تحقیق. 67

5-5 پیشنهادها 68

فهرست منابع

منابع فارسی. 69

منابع انگلیسی 70

پیوست 

 جداول. 74

دانلود بررسی مقایسه‌ای کیفیت سود گزارش شده با سود تجدید ارائه شده شرکت های پذیرفته شده در بورس اواق بهادار تهران 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا