دانلود پاورپوینت

دانلود پاورپوینت تحلیل بازار 2021

دانلود پاورپوینت تحلیل بازار 2021

دانلود پاورپوینت تحلیل بازار 2021

لینک دانلود محصول

پاورپوینت تحلیل بازار

 

مباحث مطرح در این پاورپوینت:

1. تحلیل اندازه بازار

اندازه بازار

بازار بالقوه Potential Market

بازار موجود Avaliable Market

بازار موجود واجد شرایط Qualified Available Market

بازار هدف Target Market

بازار رخنه شده Penetrated Market

راهکارهای شرکت برای توسعه بازار شرکت

2.  تخمین تقاضا (اندازه بازار)

تخمین اندازه بازار بالقوه

روش مستقیم

روش نسبت زنجیری

سهم بازار

سهم بازار مطلق

سهم بازار نسبی

یک فرمول برای محاسبه سهم بازار شرکت بر اساس میزان تقاضا

یک فرمول برای محاسبه سهم بازار شرکت بر اساس هزینه بازاریابی

یک فرمول کامل تر برای محاسبه سهم بازار شرکت بر اساس هزینه بازاریابی

3.مدل دیگر محاسبه سهم بازار

سهم بازار

راه های افزایش سهم بازار

4.روشهای پیش بینی تقاضا

پيش بيني تقاضا

مدیریت تقاضا

اهداف مديريت تقاضا

انواع روش هاي پيش بيني

4-1 روش های پیش بینی کیفی

نظرخواهی از فروشندگان

روش مقایسات تاریخی

روش توافق جمعی

انتظارات مصرف کنندگان

روش دلفی

4-2 روش سری های زمانی

روش سری های زمانی

اجزای سری های زمانی

جزء روند  T   (نوسانات دارای روند)

جزء فصلی  S   (نوسانات فصلی)

جزء دوره ای  C   (نوسانات دوره ای)

جزء دوره ای  C   (نوسانات دوره ای)

اینفوگرافی انواع روش های پیش بینی سری های زمانی (کمی)

روش نایو (آخرین دوره)

روش میانگین ساده

روش میانگین متحرک

روش میانگین متحرک وزنی

روش نمو هموار ساده (هموار سازی نمایی)

روش نمو هموار ساده

روش نمو هموار تعدیل شده

نکات مرتبط با هموار سازی روند

روش حداقل مجذورات

4-3 وش های سببی یا علی

روش های سببی

4-4 مدلهای شبیه سازی

مدل های شبیه سازی

5. ترکیب روشها

ترکیب روش های پیش بینی تقاضا

 

154

دانلود پاورپوینت تحلیل بازار 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا