دانلود پاورپوینت

دانلود پاورپوینت تکامل مولکولی از بالاخانواده در کادهرین 2021

دانلود پاورپوینت تکامل مولکولی از بالاخانواده در کادهرین 2021

دانلود پاورپوینت تکامل مولکولی از بالاخانواده در کادهرین 2021

لینک دانلود محصول

پاورپوینت تکامل مولکولی از بالاخانواده در کادهرین در 34 اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptxتکامل مولکولی از بالاخانواده در کادهرین

Molecular evolution of the cadherin superfamily


Introduction:

  کادهرینها را بعنوان مولکولهای غشایی پروتئینی وابسته به کلسیم می شناسیم که در طی روند تکامل جنین، تشکیل بافتها ریخت زایی و هموستازی بسیار مهم اند .

  در این تحقیق تلاش شده با بررسی ساختار انواع مولکولهای کادهرین، پروتئینهای وابسته به کادهرین، ژنهای دخیل در بیان کادهرین، معیاری برای تکامل موجودات بدست آوریم.

  اطلاعات حاضر از مطالعه کادهرین، انسان، موش، آب پاش دریایی، مگس سرکه ، انواع کرمهای گرد و بسیاری از انواع کوانوفلاژله ها بدست آمده است.

ساختار کادهرین شامل 7 رشته و دو ورقه است که بین حالت cis و trans بسته به غلظت کلسیم در تغییر است.

جایگاه فعال کادهرین نوعI  یک مولکول Trp متصل به جعبه آبگریز و کادهرین نوع II، 2 مولکول Trp به جایگاه آبگریز است در حالیکه در پروتوکادهرین اصلاً بخش آبگریز شناسایی نشده است.

A . مدل Ribbon از دومین های Ec1  کادهرین N  .

در فرم trans- مولکول trp2 – به رنگ آبی و تریپتوفان روی آن

B. مدل ریبون دومین Ec1  از کادهرین II .
 (oB کادهرین یک کادهرین نوع II). در فرم trans و مولکول trp2 و trp4

C. مدل ریبون مولکول  pcdh.4. ساختار سطحی برنگ خاکستری و RGD به رنگ آبی و trp2   برنگ سبز

تصویر شماتیک از بررسی کادهرین و پروتئینهای وابسته به آن.

TM . دومین عبوری از غشاء

CBD. دومین باند شده با کادهرین

CD. دومین سیتوپلاسمی

CE. سیستئین

EGF . دومین با تکرار بالا. CM1 تا CM3  

EC. کادهرین خارج سلولی

FB. جعبه فلامینگو

GP1. گلیکوزیل فسفاتیدیل اینوزیتول.

GPS گلیکوزیل

HRD دومین گیرنده هورمون

IA دومین لنگر انداخته داخل سلولی

IgcAm دومین ملکول چسبنده سلولهای ایمنوگلوبولین

JMD دومین هم غشایی

LAG دومین کروی A لایه ای

MLD دومین مشابه موسین

LEGF دومین مشابه به فاکتور رشد اپی تلیالی نوع لایه ای

Nhh نواحی سیگنال انتهای آمینی

Pro-d پیش دومین

RUD دومین واحد تکرار شونده درون سلولی در کادهرینهای دسموزومی

SH2 دومین همولوگ src

TD دومین انتهایی از کادهرین دسموزومال

TK دومین تیروزین کیناز

TN.F.R تکرار گیرنده فاکتور نکروزه کننده تومور

VSP دومین پروتئینی سطح مخصوص ـ متنوع ژیاردیا

VWA دومین نوع A فاکتور Von will brand

VWD دومین نوع D فاکتور Von will brand


معماری ژنی کادهرین

تمام اکتودومین های پروتوکادهرین توسط یک یا 2 اگزون کد می شوند درحالیکه کادهرین ها و ملکولهای وابسته به آن توسط تعداد زیادی اگزون کد می شوند.

پس ژنهای PCPH ساده اند و CDS کوتاهی دارند.

ژنهای کادهرین دارای مقادیر زیادی اگزون و اینترون هستند و در بین دوتروستوماتا این فراوانی به نسبت پروتوستوماتا بیشتر است.

تجزیه و تحلیل فیلوژنتیک ما بر اساس ملکولهای وابسته به کادهرین PCDH15 – PCDH21- PCDH24 می باشد مشخص شده.


نتایج بررسی تغییرات کادهرینها در گونه های مورد مطالعه

vنظریه گذر از تک سلولی پر سلولی و تجمع کوانوفلاژله ها و تشکیل کلنی و تخصصی شدن و تمایز بار دیگر با مطالعه کادهرینهای آنها تأیید می شود.

جالب توجه است که ژنوم کوانوفلاژله ها بسیاری از حلقه های پروتئینی که در متازآ وجود دارد نظیرتیروزین کیناز به دومین لکتین C، دومین رسپتور G پروتئین، سایر دومینهای ماتریکس خارج سلولی را نیز می تواند کد نماید.

البته این پروتئینها در کوانوفلاژله ها نقش چندانی نداشته اند بیشتر جهت پاسخ سلول به محیط پیرامون کاربرد داشته اند.


دانلود پاورپوینت تکامل مولکولی از بالاخانواده در کادهرین 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا