دانلود پاورپوینت

دانلود پاورپوینت انتی بیوتیک ها 2021

دانلود پاورپوینت انتی بیوتیک ها 2021

دانلود پاورپوینت انتی بیوتیک ها 2021

لینک دانلود محصول

آنتی بیوتیک ها:
داروهای ضد میکروبی با یکی از چند روش زیر اثر می گذارند :

1- مهار سنتز دیواره سلولی
٢- مهار سنتز غشاء سلولی  
٣- آنتی بیوتیكهای موثر در سیتوپلاسم 
الف -مهار سنتز پروتئین
ب – موثر بر  مسیر متابولیسمی 
٤-  مهار سنتز اسید نوکلئیک

آنتی بیوتیک های موثر بر
دیواره سلولی:

داروهایی که سنتز دیواره سلولی را مهار می کنند:

…..

دانلود پاورپوینت انتی بیوتیک ها 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا